Reptes sobre la generació de residus durant el cicle de vida dels edificis

La generació de residus en edificis no finalitza amb la seva construcció i s'ha de tenir en compte tant durant la seva vida útil com en el seu desmantellament. Els dissenys dels projectes han d'enfocar-se en minimitzar l'energia incorporada i altres impactes associats amb l'extracció, processament, transport, manteniment i disposició de materials de construcció i els residus generats durant la seva operació.

Reptes sobre la generació de residus durant el cicle de vida dels edificis

Reutilització de materials de construcció. Font: Publicat per Alfonso Aranda Usón, Sabina Scarpellini, Ignacio Zabalza Bribían i Sergio Días de Garayo. EcoHabitar 2014.

Segons RETEMA, a Espanya únicament es recuperen un 20% dels residus de construcció i demolició (RCD). La resta, o s'abandona sense gestió (30%) o es comercialitza de manera irregular sense complir la normativa aplicable (50%). Pel que la majoria d'aquests residus es converteixen en focus de contaminació i acumulació de materials desaprofitats. Incloure els RCD en un entorn economia circular és necessari per poder crear un model de desenvolupament sostenible dins el sector de la construcció. Per a això, és necessària la identificació de materials de major valor i la recol·lecció per separat dels elements, permetent un correcte maneig dels residus per facilitar la seva posterior valorització.

Òbviament, l'estratègia més efectiva per reduir els residus és no generar-los. Per a això, és important dur a terme una planificació i gestió tant del projecte com de l'obra. Això inclou un càlcul dels materials i productes necessaris per a la construcció el més acurat possible, tenint en compte tant el volum a utilitzar com la naturalesa dels mateixos. Els materials seleccionats haurien de causar el menor impacte possible al medi ambient durant el seu cicle de vida, tenint en compte tant l'extracció de les matèries primeres i la rapidesa amb la qual es renova el material a la natura com el contingut de material reciclat, entre altres.

La implementació de mesures de minimització de residus durant el disseny pot tenir un paper clau en la prevenció de residus de construcció i demolició. Aquestes mesures poden ser diverses, incloent l'ús de materials prefabricats i/o estandarditzats, la reutilització d'elements de construcció d'altres obres, etc.

Un cop s'hagi construït l'edifici la generació de residus que provocarà no s'acaba, de manera que cal tenir en compte diversos factors durant el disseny. Un d’aquests és la durabilitat, incloent tant el temps que durarà el material sense haver de ser substituït com les mesures preventives o altres materials necessaris per al seu manteniment.

Finalment, no podem oblidar-nos dels residus que es generaran a causa de l'activitat que es porta a terme dins de l'edifici, de manera que un estudi estratègic de contenidors on dipositar els diferents tipus de residus és molt important. Aquests, haurien de ser accessibles per a tot el personal incentivant així el seu ús i estar correctament senyalitzats amb els materials que poden o no tirar-se. Però també és fonamental que s'estableixin unes pràctiques d'oficina que comportin una reducció de la generació de residus i en el consum de recursos.

Certificacions com la de TRUE Zero Waste avaluen el rendiment de les instal·lacions per minimitzar-ne els residus sòlids no perillosos i maximitzar l'eficiència en l'ús dels recursos. La certificació va més enllà de la gestió separativa dels residus i també es centra en polítiques de prevenció i millora dels fluxos de materials en els edificis, de manera que aconsegueix que l'objectiu de "Rebuig zero" sigui exitosa en qualsevol organització.

Arribat el final de vida de l'edifici, cal plantejar si és possible reutilitzar o reciclar els materials per realitzar altres funcions diferents o iguals a l'original. Pel que, depenent de la tipologia de l'edifici i la seva situació (p. ex. oficines situades en una ciutat o naus de comerç) el disseny hauria d'estar pensat per a la seva reutilització una vegada acabat el període d'ús original. D'aquesta manera, futures activitats es poden dur a terme en el mateix edifici amb una generació mínima de residus gràcies a un disseny pensat en augmentar el cicle de vida de l'edifici.

Si s’ha de dur a terme la demolició de l'edifici, ja que no pot allargar-se el seu ús, els residus originats han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva valorització, classificant-los correctament sota criteris prèviament establerts.

En conclusió, els dissenys dels projectes han d'enfocar a minimitzar l'energia incorporada i altres impactes associats amb l'extracció, processament, transport, manteniment i disposició de materials de construcció i els residus generats durant la seva operació.