APROP, un projecte d’economia circular i social

Acabats els treballs de millora de la sostenibilitat del projecte APROP, un projecte que implementa l’economia circular amb la reutilització de mòduls naviliers i que esperem que contribueixi a ajudar al problema social de l’allotjament a Barcelona per a persones amb pocs recursos.

APROP, un projecte d’economia circular i social

El projecte APROP (Allotjaments de PROximipat Provisionals), neix com una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’innovar en el disseny d’allotjaments residencials modulars mitjançant la reutilització de mòduls de transport marítim i donar resposta a curt termini al problema social de l’allotjament a Barcelona.

La idea d’aquest projecte, radica en l’objectiu de facilitar l’accés dels ciutadans a un allotjament digne, des del punt de vista arquitectònic i de confort interior, totalment equipats i a preus accessibles, sense que, per això, el medi ambient es vegi perjudicat.

Per això s’han reutilitzat i adaptat a l’ús residencial, contenidors marítims, projectats per a emmagatzemar I transportar mercaderies. El que permet constuïr de forma modular gairebé qualsevol tipus d’espai, són resistents i segurs, podent ser rehabilitats fàcilment i utilitzen materials amb possibilitat de separar-los i reciclar-los després de la seva vida útil.

Des d’Ecopenta, hem realitzat l'assessoria d'eficiència energètica en fase de projecte per als allotjaments del programa APROP, simulant els mòduls i analitzant els seus requeriments en quant a demanda energètica, consum d'energia i anàlisis de sistemes proposats(climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària, etc.).De la mateixa forma, s'ha realitzat l'estudi d'implantació de sistemes de producció d'energia renovable (analitzant tipus, viabilitat i manteniment), així com la consultoria referent als materials necessaris per a la construcció
A continuació descrivim el treball que realitzem i les característiques constructives del projecte.


Durant la fase de disseny, es van realitzar diferents estudis de cost-efectivitat de diferents solucions d'envolupant, de producció tèrmica, etc. Mitjançant simulacions energètiques, es van dissenyar diferents sistemes d'aïllament i proteccions solars per al prototip de mòdul, que fossin capaços d'adaptar-se segons l'orientació de l'emplaçament dels futurs projectes. 

 

Tots els mòduls comptaran amb artefactes sanitaris de baix consum hídric: cisterna de doble descàrrega, aixetes airejadores, etc. Amb l'objectiu que els allotjaments consumeixin un 20% menys que amb l'ús d'un sistema tradicional.

Per a l'interior dels diferents recintes, s'especifiquen una sèrie de materials no tòxics, que garanteixen la salut i benestar dels ocupants.

Tots els edificis comptaran amb una producció de, com a mínim, el 50% d'aigua calenta sanitària mitjançant plaques solars tèrmiques.

L'adaptació dels mòduls al seu nou ús com a allotjament, s'ha dut a terme amb l'objectiu de complir els requeriments generals d'estructura, aïllament tèrmic i acústic, protecció al foc, etc., aplicables a qualsevol edifici residencial. 

Amb l'objectiu de garantir el major confort als usuaris, els mòduls compten amb els següents: 

-          Vidre doble, baix emissiu, a més de comptar amb un alt estàndard acústic, aquests vidres permeten disminuir la pèrdua de calor en els mesos d’hivern i un millor control solar en els mesos d’estiu, respecte a un vidre convencional.

-          Sistema de calefacció i refredament per sòl radiant, millorant sensiblement el confort dels usuaris i sent un sistema més eficient energèticament. 

-          Totes les cobertes dels diferents projectes seran verds, amb una vegetació entapissant amb plantes autòctones, les quals tenen un manteniment molt reduït i permeten espais segurs, verds i públics al servei dels inquilins. A més, aquest sistema permet reduir l'efecte illa de calor, ajudant així a millorar l'ambient de la nostra ciutat.

-          Tots els allotjaments comptaran amb un interruptor de control de la potència i un mesurador d'energia elèctrica, per a controlar tant la potència com el consum elèctric de cadascun dels allotjaments. 

-          A més de la ventilació natural, es comptarà amb sistemes de ventilació mecànica forçada, imprescindibles per a controlar la humitat interior i la presència de 
contaminants de manera eficaç i eficient a l'interior del mòdul. 

El projecte APROP ha aconseguit desenvolupar uns mòduls a partir d'un disseny integrat, optimitzant costos-estalvis per a aconseguir uns equipaments sostenibles, saludables i amb un cost de construcció per sota de qualsevol altra solució estàndard.